- 1 min read

Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie – een modelverkenning

This joint report of ROA and PBL (The Netherlands Environmental Assessment Agency) in Dutch illustrates the use of forecasting models to assess the labour market impact of the Dutch energy transition policy for carbon reduction. It also discusses pathways for reduction of labour market frictions that arise because of energy transition policy.

energietransitie

Op verzoek van het Klimaatberaad hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) verkend hoe hun modellen kunnen worden gekoppeld. Het nieuw samengestelde model biedt inzicht in waar knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Het beschreven model draagt bij aan keuzes ten aanzien van de nadere invulling van het energietransitiebeleid en geeft inzicht waar eventueel aanvullend arbeidsmarktbeleid nodig is.

Arbeidstekorten of -overschotten

Het beschreven model legt de basis voor een verkenning van de korte- en middenlangetermijneffecten van keuzes in het energietransitiebeleid. Daarvoor zijn de modellen uit de eerder verschenen PBL-quickscan ‘Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt’ gekoppeld aan het arbeidsmarktprognosemodel van ROA. Het nieuw samengestelde model biedt inzicht in waar knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Dit rapport beschrijft hoe dit is gedaan en welke inzichten dit kan opleveren voor de nadere invulling van energietransititiebeleid. Het nieuwe samengestelde model geeft tijdig inzicht in welke sectoren, beroepen en opleidingen (arbeids)tekorten of -overschotten kunnen ontstaan. Op deze manier kunnen eventuele knelpunten – bijvoorbeeld waar bedrijven moeite hebben baanopeningen in te vullen of voor welke opleidingen de arbeidsmarktperspectieven beperkt zijn – worden verminderd door aanvullend arbeidsmarktbeleid.

Aanvullingen voor een toepassing op het Klimaatakkoord

Ten tijde van het schrijven van dit rapport was het Klimaatakkoord nog onvoldoende uitgewerkt om de effecten van dit akkoord op de Nederlandse arbeidsmarkt te bekijken. Daarom illustreren we de inzichten die het model biedt aan de hand van een zelf ontwikkeld scenario voor de energietransitie. Daarnaast geven we aan welke aanvullende informatie nodig is voor een toepassing van het model voor een doorrekening van het Klimaatakkoord of andere maatregelen binnen het domein van de energietransitie. Het gaat dan zowel om de nadere invulling van het Klimaatakkoord (beoogde investeringen, financiering daarvan en inzet beleidsinstrumenten) als nader inzicht in de sectoren en regio’s waar de investeringen zullen neerslaan en hoe de productie binnen sectoren door de energietransitie kan veranderen.

Auteurs: Anet Weterings, Jessie Bakens (ROA), Olga Ivanova en Didier Fouarge (ROA)

back to overview